ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร | Good Manufacturing Practice


SRU

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail: supannikar.sri@sru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll