ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เพศศึกษารอบด้าน | Comprehensive Sexuality Education


SSRU

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิดเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด สุขภาพทางเพศ เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คติ อคติและค่านิยมทางเพศ/เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศและการแสดงออก ชีวิตโสด ชีวิตคู่ การแต่งงานและการยุติความสัมพันธ์ ความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ครอบครัว อิทธิพลของสื่อ สังคม วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเพศวิถี

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดต่อการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเป็นเชิงบวก และเข้าใจแนวคิดเรื่อง เพศศึกษาแบบรอบด้าน
2. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องการพัฒนาการวัยรุ่น เพศ และเพศวิถี
3. ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญและจำเป็นต่อการจัดการเรียนเพศศึกษา
4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเกิดสุขภาวะในชีวิต

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

เข้าร่วมกันทำกิจกรรมทุกบท และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างน้อย 70%

ทีมผู้สอน

 

 

อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช
Panuwat Sivaskunraj
e-Mail : ssru.mooc@gmail.com

 

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll