ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ประวัติศาสตร์ยุโรป | European History


SSRU

เกี่ยวกับรายวิชา

ประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป ความสัมพันธ์และเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอำนาจในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่สมัยรัฐชาติจนกระทั่งปัจจุบัน

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอำนาจในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทย

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

เข้าร่วมกันทำกิจกรรมทุกบท และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างน้อย 70%

ทีมผู้สอน

 

 

อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา
Teerarat Tipcharatmetha
e-Mail : ssru.mooc@gmail.com

 

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll