ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักพุทธธรรม | Buddhist Principles


SSRU

เกี่ยวกับรายวิชา

พุทธประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอื่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา การวิเคราะห์และการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับพุทธประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอื่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
2. ผู้เรียนสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และเกิดประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
3. ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์บนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

เข้าร่วมกันทำกิจกรรมทุกบท และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างน้อย 70%

ทีมผู้สอน

 

 

อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร
Veerapoj Rattanawarn
e-Mail : ssru.mooc@gmail.com

 

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll