ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา | Design Audio Media for Education


SSRU

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิดสื่อเสียง ลักษณะและประเภทของสื่อเสียง การวางแผนและเตรียมการผลิตสื่อเสียง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลและกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการศึกษา

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อเสียง
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการวางแผนและผลิตสื่อเสียง ทั้งทางด้านการออกแบบการเตรียมการผลิตและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สื่อเสียงเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

เข้าร่วมกันทำกิจกรรมทุกบท และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างน้อย 70%

ทีมผู้สอน

 

 

อาจารย์ ดร. อัญชนา สุขสมจิตร
Dr.Anchana Sooksomchitra
e-Mail : ssru.mooc@gmail.com

 

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll