ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา | Design Interactive Media for Education


SSRU

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) โดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media)ได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องการออกแบบโดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สื่อเสียงเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

เข้าร่วมกันทำกิจกรรมทุกบท และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างน้อย 70%

ทีมผู้สอน

อาจารย์ ดร. อัญชนา สุขสมจิตร

Dr.Anchana Sooksomchitra

e-Mail : ssru.mooc@gmail.com

 

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll