ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คณิตพิชิต O-NET (ระดับม.ต้น)


SSRU

»ชื่อวิชา«

คณิตพิชิต O-NET (ระดับ ม.ต้น)
Math Conquer O-NET (Junior High School)

»คำอธิบายรายวิชา«

รายวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นเฉพาะ เนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ, สมการและอสมการ, เรขาคณิต, สถิติและความน่าจะเป็น โดยการพัฒนารายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

»จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้«

  • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง
  • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ 4 ชั่วโมง

»วัตถุประสงค์การเรียนรู้«

  • LO1: ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์
  • LO2: ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

»คุณสมบัติของผู้เรียน«

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังเตรียมตัวสอบ O-NET และผู้สนใจทั่วไป

»คำแนะนำในการเรียน/เกณฑ์การประเมินผล«

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วม (20%)
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • แบบฝึกหัดท้ายบท (80%)
  • ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 60, 61 พร้อมเฉลย

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละบทเรียนก่อน (ทำได้ครั้งเดียว) หากนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาดีแล้ว และสามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องทั้งหมด ให้นักเรียนข้ามไปบทเรียนถัดไปได้ทันที หรือสามารถทบทวนบทเรียนดังกล่าวและทำแบบทดสอบหลังเรียน (ทำได้หลายครั้ง) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

การประเมินผลผ่านรายวิชา จะเน้นที่ "แบบฝึกหัดท้ายบท" ซึ่งมีอยู่ 4 บท บทละ 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน (สามารถตอบได้ 2 ครั้งต่อ 1 ข้อ) รวม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน

ในการพิจารณาผ่านรายวิชา นักเรียนต้องได้คะแนนรวมมากกว่า 60% (รายวิชานี้ไม่มีประกาศนียบัตร)

»ทีมผู้พัฒนารายวิชา«

อาจารย์ผู้สอน #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #2

อาจารย์ผู้สอน

ร.ศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #3

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #4

อาจารย์ผู้สอน

ดร.บุญทอง บุญทวี

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #5

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์อนิรุทธ์ พุ่มอ่อน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


»เกณฑ์การประเมินผล«

มีคะแนนรวมในรายวิชาไม่น้อยกว่า 70% เพื่อสอบผ่านในรายวิชานี้ (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)Creative Commons Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไขแบบ CC-BY-SA-NC
Enroll