ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สตาร์ทอัพอังกฤษ | English Start Up


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 30 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 10 ชั่วโมง 30 นาที)
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 4 ชั่วโมง
ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ประชาชนทั่วไป
แนะนำรายวิชา
รายวิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่เน้นให้ชุมชนเจ้าของเนื้อหา หรือชุมชนที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาของตนที่ต้องการจะเผยแพร่ ต้องการจะสื่อสารด้วยตนเอง เช่น ต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการทอผ้า การทำการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว เรื่องราวของชุมชน ฯลฯ ด้วยตนเองให้แก่ชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงาน มาเยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษามีความคงทนถาวร คือการเน้นการเรียนรู้ที่ชุมชนเจ้าของเนื้อหา เจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ออกแบบเนื้อหา เป็นผู้กำหนดเนื้อหาที่ต้องการจะฝึกภาษาด้วยตนเอง วิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากของการการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น หลักการอ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน หลักการในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ฯลฯ การตอบคำถามหรือการตอบรับและการปฎิเสธ การอ่านบทสนทนา การใช้น้ำเสียงหนักเบา (stress) การออกเสีงควบกล้ำที่ถูกต้อง ฯลฯ ผนวกกับความต้องการของชุมชนในเรื่องที่ตนต้องการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ฯลฯ อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามที่ชุมชนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนอยากที่จะสื่อสาร และเป็นเรื่องที่ชุมชนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  มีเรื่องราว เนื้อหาของตนเองที่พร้อมที่จะถ่ายทอดด้วยภาษาอังกฤษ หรือบุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  LO1: เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  LO2: อธิบายหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  LO3: นำหลักการสื่อสารของภาษาอังกฤษเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ตามที่ชุมชนเองต้องการได้ เช่น นำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชนได้
  LO4: เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการ ติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้ประโยชน์ตามที่ชุมชนเองต้องการได้ เช่น การประกอบอาชีพ
  LO5: นำหลักการ ความรู้ ทักษะและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดให้กับชุมชนรวมถึงขยายผลให้กับคนในชุมชนและบุคคลอื่น ๆ ได้
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา รายวิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) และได้ผลการประเมินเกิน 60%
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 Miss Domonique Beastall
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษของสถาบันรัฐและเอกชน จบการศึกษาที่ The Manchester Metropolitan University, BA (Hons) Languages: French and Italian
Course Staff Image #1 นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์
ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาอาชีวศึกษาพิษณุโลก จบการศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Course Staff Image #1 นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์ | นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "English Start Up (สตาร์ทอังกฤษ)"
e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management

DIRECTED BY 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)

 

CREATED BY 
CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL
 
CC-BY-NC-SA
Enroll