ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน | Smart Comm. ASEAN


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 20 ชั่วโมง ( 7 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 4 ชั่วโมง
ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ประชาชนทั่วไป
แนะนำรายวิชา
รายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) เป็นการเรียนการสอนภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ทุกประเทศสมาชิก ต้องมีความรู้ ความเข้าจร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีร่วมกันของภูมิภาคต่อไป เพราะการสื่อสารที่ดี จะนำไปสู่ความเข้าใจทีดีร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์อันจะเป็นการนำไปสู่การประสานพลังของทุกประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
    LO1: เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานของทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนร่วมกัน
    LO2: เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารทั้งระบบ โดยเฉพาะและสารที่ใช้ ข้อจำกัด ฯลฯ ของแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียน
    LO3: นำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างลงตัว โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ ข้อปฏิบัติจากตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกจริง
    LO4: สามารถออกแบบเกี่ยวกับการนำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับข้อกำหนดกฎกติกาขององค์กรประเภทต่างๆ ในประเทศสมาชิกใดๆ ของอาเซียนได้ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ เช่น องค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อต่างๆ
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) และได้ผลการประเมินเกิน 60%
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 รศ.ดร.กมรัฐ อินทรทัศน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1 นายศรราม งามเจริญ
จบการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และไป Work and Travel ที่ต่างประเทศเป็นเวลา 6 เดือน ปัจจุบันอาจารย์พิเศษที่สถาบัน New Oxford ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Course Staff Image #1 นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์ | นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Smart Comm. ASEAN (รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน)"
e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management

DIRECTED BY 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)

 

CREATED BY 
CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL
 
CC-BY-NC-SA
Enroll