ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ชีวิตทันยุค | Start Up Life


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 15 ชั่วโมง(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 3-4 ชั่วโมง
ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: คนพิการทางการเคลือนไหว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และประชาชนทั่วไป
แนะนำรายวิชา
รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) รายวิชาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ การเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตและเจตคดิที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม และในปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่มีความสามารถไม่ต่างกับคนทั่วไปเช่น การร้องเพลง การเต้น เล่นกีฬา งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จึงทำใหมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างจริงจัง แต่การจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่เพียงแต่การสร้างอาชีพหรือเดินอยู่ที่เดิม แต่จะต้องมีการมองถึงอนาคตและผลักดันให้ชีวิตคนพิการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนและเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพหรือการนำเสนอตนเองสู่สากล จึงทำให้รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life ) ที่เน้นส่งเสริมและพัฒนาคนพิการที่ประสงค์จะประกอบอาชีพได้มีโอกาสและช่องทางการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเช่น การใช้งานสมาร์ทโฟน, การสร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้กระทั้งบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการต้นแบบที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
  2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
  3. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  LO1: เข้าใจหลักการใช้สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  LO2: อธิบายหลักการใช้สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์ของคนพิการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้
  LO3: นำหลักการใช้สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
  LO4: เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองหรือชุมชนได้
  LO5: นำหลักการ ความรู้ ทักษะและเจตคติที่มี สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ตนเองและชุมชน รวมถึงการขยายผลต่อให้คนพิการอื่น ๆ ที่ต้องการ
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) และได้ผลการประเมินเกิน 60%
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ช่วยคนพิการให้ยืนบนลำแข้งตนเอง ดำรงชีวิตอิสระอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Course Staff Image #1 ว่าที่ ร.ต สุเทพ เตรียมวิทยา
วิทยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษาปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางการสายตากับการอ่านฉลากยา (APPLICATION FOR THE BLIND USED READING LABEL MEDICINE)
Course Staff Image #1 นายณัฐ์ธชนพงศ์ กล้ากสิกรณ์
วิทยากรอิสระด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บไซต์แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและเงินทุนให้กับบริษัทเอกชน
Course Staff Image #1 นางสาวดวงกมล คงเพ็ชร์
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Start Up Life (ชีวิตทันยุค)"
e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management

DIRECTED BY 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)

 

CREATED BY 
CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL
 
CC-BY-NC-SA
Enroll