ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ชุมชนไอดอล | Idol Community


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 20 ชั่วโมง(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 7 ชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 4 ชั่วโมง
ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ประชาชนทั่วไป
แนะนำรายวิชา
รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) รายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดที่เป็นระบบ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงทักษะการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การใช้ภูมิปัญญานำไปสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากด้านการบริหารจัดการ การรวบรวมองค์ความรู้ การต่อยอดและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ด้วยตัวอย่างการบริหารจัดการของปราชญ์ชุมชน เช่น การบริหารจัดการน้ำชุมชนของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง การบริหารจัดการป่าชุมชนบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนแอดอัดเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการชุมชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการของชุมชนต่างๆ ในสังคมไทย อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
    LO1: เข้าใจความหมาย หลักการ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
    LO2: อธิบายความหมาย หลักการ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
    LO3: นำหลักการ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้ เช่น นำการบริหารจัดการน้ำชุมชนของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทองไปเป็นตัวอย่างให้กับการบิหารจัดการของชุมชตนเองได้
    LO4: เกิดเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการชุมชน เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการชุมชน
    LO5: นำหลักการ ความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีไปต่อยอดให้กับชุมชนของตนเอง ตลอดจนถึงการขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ หรือบุคคลได้
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา ชุมชนไอดอล (Idol Community) และได้ผลการประเมินเกิน 60%
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 นางสนิท ทิพย์นางรอง
นักพัฒนาและผู้นำการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนไอดอลที่เป็นปราชญ์เกษตร น้าน้อย..บ้านลิ่มทอง..ปราชญ์น้ำ
Course Staff Image #1 นายอำนาจ หมายยอดกลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการ ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนไอดอลที่เป็นปราชญ์เกษตร ลุงอำนาจ..ศูนย์กสิกรรม ไร้สารพิษวังน้ำเขียว...ปราชญ์เกษตรอินทรีย์
Course Staff Image #1 นายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม
เจ้าของเกาะเกษตรอินทรีย์ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ชุมชนไอดอลที่เป็นปราชญ์เกษตร ลุงสมศักดิ์..เกาะเกษตรอินทรีย์ ท่ายาง เพชรบุรี ปราชญ์ดิน
Course Staff Image #1 นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์ | นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Idol Community (ชุมชนไอดอล)"
e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management

DIRECTED BY 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)

 

CREATED BY 
CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL
 
CC-BY-NC-SA
Enroll