ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ท่องเที่ยวชุมชน | Community tour


STOU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา


หลักการ กระบวนการ เครื่องมือและรูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน ที่สามารถพัฒนาสู่การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุนชนใกล้เคียง อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จริงของชุมชน วิธีการและเทคนิคการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการศึกษาแนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกเกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวได้

คุณสมบัติผู้เรียน


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน
  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

พบผู้สอนในกิจกรรม Discussion


ผู้สอนในรายวิชาจจะเข้ามาตอบกิจกรรมและพูดคุยกับผู้เรียนใน Discussion ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา
Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
chat_to3@yahoo.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณอาภรณ์ พานทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ช่องทางติดต่อทีมรายวิชา

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02-504-8756

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll