ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน | Basic Fashion Designer Community


STOU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของผ้า เครื่องแต่งกายไทยและต่างประเทศ รวมถึงการมัดย้อมคราม ผ้าดินภูเขาไฟที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออกแบบในแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโน้มของแฟชั่น แนวคิดการออกแบบ ศึกษาวิธีการวาดเส้นและการวาดเส้นโครงร่างเสื้อผ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การสร้างสรรค์ผ้าหรือแม้กระทั่งการถักทอ การออกแบบด้วยภูมิปัญญา มีความเป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ได้มากขึ้น ทั้งในแง่มุมของธรรมชาติ ทรัพยากร แรงงาน และวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วย สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย สามารถขายและออกสู่ตลาดโลกได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการวาดภาพแฟชั่นได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการปักผ้าเบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้เรียน


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน
  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา
Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Suppachai18@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll