ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Japanese Language for Being Elderly Caregiver


STOU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Japanese Language for Being Elderly Caregiver) 

 /assets/courseware/v1/94bc2b3bbf3c84e539c9e0e80bc2ab5d/asset-v1:STOU+STOU.CCDKM012+2020+type@asset+block/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D__%E0%B8%9B__%E0%B8%99.jpg


คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปี การใช้คำกริยา การใช้คำสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัครงาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้คำศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทำงาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ได้


อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ธัญรัตม์ มุนินทร์นิมิตต์

ช่องทางการติดต่อ : ccdkm.org@gmail.com

เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์)
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาด้านภาษาญี่ปุ่น และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น และสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. สามารถใช้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้
2. สามารถใช้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสมัครงานได้
3. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา (PDF)


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน


ผลิตโดย ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
Created by The Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)


อำนวยการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Directed by Sukhothai Thammathirat Open University

รายวิชาและสื่อของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA

 

 

Enroll