ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่คนไทยต้องรู้ | Thai Health Security


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา "ระบบหลักประกันสุขภาพไทย (ที่คนไทย...ต้องรู้)"

Thai Health Security

จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการขอเข้ารับบริการทางสุขภาพ หน่วยบริการ และสิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพไทย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) อธิบายแนวคิดและหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
2) บอกสิทธิประโยชน์ และการเข้ารับบริการในสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
3) บอกแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี และการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
4) อธิบายคุณลักษณะการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
5) อธิบายหลักการการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบบริการสุขภาพได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล


รองศาสตราจารย์และประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #2

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา


รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #3

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง


รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #4

อาจารย์ภาลดี ยิ้มแย้ม


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
Course Staff Image #5

อาจารย์ประกิจ โพธิอาศน์


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Course Staff Image #6

อาจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll