ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Organizational Behavior and Human Resource Management


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา "พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์"

Organizational Behavior and Human Resource Management

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) บอกขอบเขตและหลักการของพฤติกรรมองค์การได้
2) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ การจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
3) ระบุวิธีการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก และการบริหารค่าตอบแทนได้
4) อธิบายแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
5) อธิบายการแรงงานสัมพันธ์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

รายชื่อผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(Assit. Prof. Dr. Suree Khemthong)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ

(Assoc. Prof. Narongsak Boonlert)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

(Acting Sub Lt. Dr. Puripat Charnkit)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll