ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ | Strategic Management and Marketing in a Globalized Era


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา "การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์"

Strategic Management and Marketing in a Globalized Era

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการตลาด การตลาดระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด และการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู้ตลาดต่างประเทศได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) ระบุ วิเคราะห์ และประเมินแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้
2) วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และกำหนดแผนกลยุทธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
3) จัดทำ KPI และ BSC ไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์ได้
4) ระบุ วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินแนวคิดการจัดการการตลาดได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบ แต่ละโมดูลมี 4 ข้อ หรือ 10 ข้อ แล้วแต่โมดูล ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

รายชื่อผู้สอน

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง

(Assoc. Prof. Dr. Chow Rojanasang)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(Assit. Prof. Dr. Suree Khemthong)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ

(Assoc. Prof. Narongsak Boonlert)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อสอบถาม

stou.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll