ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ | Product Design for Entrepreneur


STOU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

[เกี่ยวกับรายวิชา]

หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์ การ์ด และฉลากสินค้า แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

[วัตถุประสงค์การเรียนรู้]

1. อธิบายหลักการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
2. บอกประเภทผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ได้
4. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกผลิตภัณฑ์ได้
5. บอกข้อกำหนดและกฎระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้


[คุณสมบัติองผู้เรียน]

ใคร ๆ ก็เรียนได้

[การวัดประเมินผล]

วัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลจากทดสอบรายโมดูลแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โมดูลละ 8 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 80%

Course Staff

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

email: ****

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

email: s _thee49@yahoo.com

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

email: ****

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

email: boonchai.wal@stou.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

email: jeeranuch.bud@stou.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

email: srisit.chi@stou.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll