ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398) | Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398)


STOU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

Logo

กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398)

กฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 309 – 398 | Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398) ประกอบด้วยความผิดหลายลักษณะ ในรายวิชานี้จะอธิบาย หลักกฎหมาย เรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์” ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่สำคัญที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ มาตรา 334 ถึง 366 ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก และโกงเจ้าหนี้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .
1. บอกหลักเกณฑ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
2. แยกองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ละฐานความผิดได้
3. อธิบายและยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
4. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
5. เปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีลักษณะการกระทำที่ใกล้เคียงกันได้

[ คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน ]

ผู้ที่สนใจทั้วไปที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 309 – 398

[ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา ]

ประเมินผลจากกิจกรรมการสัมมนา การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ การวิพากษ์ การนำเสนองาน และการทดสอบ ราย Module แบบปรนัย เลือกตอบ หรือ แบบถูก-ผิด

*** ผลคะแนนรวมแต่ละ Module สูงกว่า 80% ขึ้นไป จึงจะ “ผ่าน” ถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ***

[ ทีมผู้สอน ]

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

email: chaninatl@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Course Staff Image #1

อาจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

email: thaibangthai@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll