ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ | Mathematical Economics and Econometrics for Business


STOU

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

Logo

คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัญหาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา โดยศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายได้
2. อธิบายการประยุกต์การถดถอยพหุคูณ และประมาณค่าการถดถอยพหุคูณได้
3. อธิบายความหมาย คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและพยากรณ์ได้

[ คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน ]

รายวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ เปิดรับผู้ที่สนใจที่ต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้สำหรับการยกระดับการจัดการธุรกิจ เริ่มต้นด้วยการเข้าใจโลกธุรกิจที่จะนำไปสู่การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการพยากรณ์

[ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา ]

การประเมินผลวัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ ผลคะแนนแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

[ ทีมผู้สอน ]

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: pithaksu@hotmail.com


Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: prad.prab@yahoo.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll