ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม | Elderly Caregivers...Reducing Risk of Dementia


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

วิชา "การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม" นี้

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregivers) ที่ในวิชานี้ได้หยิบยกเอาภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและโภชนาการกับการส่งเสริมการทํางานของสมอง การบริหารสมอง ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมอง การเลือกสถานพยาบาลและเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้อีกด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้
2) อธิบายแนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างเหมาะสม
3) อธิบายความสัมพันธ์ทางโภชนาการกับสมรรถภาพทางสมองได้
4) อธิบายหลักการบริหารสมองได้อย่างเหมาะสม
5) อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #3

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #3

นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ช่องทางติดต่อสอบถาม

stou.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll