ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างวินัยในตนเอง...สำหรับเด็กปฐมวัย | Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

วิชา "การสร้างวินัยในตนเอง . . . สำหรับเด็กปฐมวัย (Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)" นี้

จะทำให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก แนวทางการส่งเสริมวินัยในตนเองให้แก่เด็กตั้งแต่เล็ก หลักการและเทคนิควิธีสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก ไปจนถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูต่อการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) อธิบายความสำคัญของการมีวินัยในตนเองได้
2) อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดวินัยในตนเองได้
3) อธิบายหลักการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กได้
4) อธิบายการนำเทคนิควิธีมาใช้ในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
5) อธิบายบทบาทของผู้ปกครองและครูในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #3

อาจารย์ ดร.พรชุลี ลังกา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ช่องทางติดต่อสอบถาม

stou.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll