ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | Health Promotion for Older People


STOU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

[เกี่ยวกับรายวิชา]

ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ความต้องการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ การจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การประยุกต์หลักการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนและสังคม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


[วัตถุประสงค์การเรียนรู้]

1. บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสุขภาพของผู้สูงอายุได้
2. อธิบายความต้องการด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุได้
3. อธิบายหลักการจัดรายการอาหารสำหรับชีวิตประจำวันได้
4. อธิบายหลักการจัดอาหารเพื่อป้องกันและรักษาอาการสำคัญที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุได้
5. อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวมในชุมชนและสังคมได้


[คุณสมบัติองผู้เรียน]

ผู้ที่สนในที่ต้องการจะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถเข้ามาเรียนได้ทุกระดับการศึกษา

[การวัดประเมินผล]

วัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลจากทดสอบรายโมดูลแบบปรนัย 5 ตัวเลือก โมดูลละ 10 ข้อ ผลคะแนนรวมแต่ละโมดูลสูงกว่า 80% ขึ้นไป จึงจะ “ผ่าน” ถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

Course Staff

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ

email: heascvas@hotmail.com

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #2

อาจารย์อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์

email: abhirat@hotmail.com

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll