ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ | SME Startup


STOU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการเริ่มต้นธุรกิจของ SME เป็นวิชาพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานในการสร้างธุรกิจ การจัดการองค์กรและการบริหารคน การออกแบบธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์-บริการ การตลาดและการสร้างแบรนด์ การเงิน การบัญชีและการจัดการระบบภาษี การดำเนินการเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุนและการระดมทุน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การวัดผลการดำเนินทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 10 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของรายวิชา

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ประชาชนทั่วไปที่สนใจธุรกิจ SME

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

1. คะแนนทดสอบ 100 % แบ่งเป็น
- ทดสอบประจำ (Module Exam) โมดูลละ 5 ข้อ (รวม 50 ข้อ = 80%)
- Final exam โมดูล 1-10 (20 ข้อ = 20%)
2. เกณฑ์ผ่าน เพื่อรับประกาศนียบัตร คือ ผลการทดสอบ ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

ทีมผู้สอนและผู้พัฒนารายวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์

Associate Professor Dr. Vipa Jaroenpuntaruk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
e-mail : vipastou@gmail.com

ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

Dr. Pattana Sirikunpipat
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
e-mail : pattana.sir@stou.ac.th

สิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ

Sirirat Sumphanyut
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
e-mail : sirirat.sum@stou.ac.th

จักรี สวัสดิมงคล

Jakkree Sawatdimongkon
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
e-mail : jakkree.saw@stou.ac.th

วิทยากร/ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

Pawoot Pongvitayapanu
กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ

Assistant Professor Dr.Pavin Sinachot
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกิต สังข์ป่า

Prakit Sangpa
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

Dr.Pimpaka Prasertsilp
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัก พิริยะพรศิริ

Jak Piriyapornsiri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์

Associate Professor Dr.Waranya Poonnawat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

Dr.Wilas Chamlertwat
บจก.บัดนาว

อภิชาติ ลิ้มเมธี

Apichart Limmetee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วีระ เจียรนัยพานิชย์

Weera Jearanaiphanich
Head of sme networkmarketing development
ธนาคารกสิกรไทย

ปริญญ์ สุขสมิทธิ์

Parin Suksmith
Phoenix Lava Co.,Ltd

แซม ตันสกุล

Sam Tanskul
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธีรชัย องค์วิเศษไพบูลย์

Theerachai Ongvisetpaiboon
กรรมการผู้จัดการ
HomeXpert Asia Co., Ltd.
cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll