ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ | Radio Performance


STOU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา


หลักการและเทคนิคการพูดและการแสดงสำหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวิทยาเกี่ยวกับการพูดและ การฟังในงานวิทยุกระจายเสียง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การดำเนินรายการ การรายงานนอกสถานที่ การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝึกทักษะในการพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียงจำนวนชั่วโมงเรียนรู้


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)วัตถุประสงค์การเรียนรู้


1. ผู้เรียนอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการพูดและบุคลิกภาพเสียงทางวิทยุกระจายเสียงได้

2. ผู้เรียนอธิบายทักษะการอ่านข่าวอย่างมืออาชีพได้

3. ผู้เรียนอธิบายทักษะการอ่านบทความและสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงได้

4. ผู้เรียนอธิบายทักษะการเล่านิทาน และการแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียงได้

5. ผู้เรียนอธิบายการวิเคราะห์และการประเมินการพูดทางวิทยุกระจายเสียงได้คุณสมบัติผู้เรียน


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้เกณฑ์การวัดผล


เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้อาจารย์ประจำวิชา


Course Staff Image #1 Course Staff Image #1 Course Staff Image #1 Course Staff Image #1cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll