ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม | Holistic Approach on Ageing Care


STOU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

    "การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม"

ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งสายตา, ด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุ โดยรู้บทบาท/ความยอมรับ ระหว่างกันและกัน การดูแลสุขภาพ ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านสถาปัตยกรรมในครัวเรือน, การมองเห็น ป้าย ฉลาก แสงสว่าง การถนอมสายตา ในยุคอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสถาปัตยกรรมสาธารณะ/ ชุมชน สิ่งแวดล้อม: ที่พักอาศัยในบ้าน สถานที่พัก สาธารณะ การจัดการทางการเงินเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานอดิเรก การเดินทาง การทำบุญ การสังคม การรวมกลุ่ม การสร้างคุณค่าตนเองแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 9 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุได้
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุได้
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยได้
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้
6. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการจัดการการเงินแก่ผู้สูงอายุได้
7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุได้
8. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุได้
9. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนเป็นกลุ่มงานพยาบาล และด้านสาธารณสุข

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0%  แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (แบบทดสอบหลังเรียนในทุกบท)  50 %

กิจกรรม Discussion  0%   แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam)   50%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Email: vasina.cha@stou.ac.th, heascvas@gmail.com

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
นักวิชาการอิสระ  

Email: kanjanee1211@gmail.com

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Email:areecheeva@gmail.com

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา พุ่มดวง
อาจารย์พิเศษ    สถาบันศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

Email:apumduang@gmail.com

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล    สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Email: pboonsawad@yahoo.com

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: premruetairat@yahoo.com

 

Course Staff Image #1


รองศาสตราจารย์ มาลี สุรเชษฐ
สาขาวิชานิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Email: Malee.jung@hotmail.com

Course Staff Image #1


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Email: bwddstou@gmail.com

Course Staff Image #1

อาจารย์วัดและประเมินผลทางการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

 

Course Staff Image #1

อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

 

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : chutiwat.suw@stou.ac.th 

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll