ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Elderly Caring in Nutritional Care with the Safety and Hygiene in the Elderly for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

หลักการด้านโภชนาการที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม การจัดการอาหารอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอาหารจนถึงการนำไปจัดเสิร์ฟหรือบริการให้แก่ผู้สูงอายุ การจัดเก็บอาหารให้คงคุณค่าทางโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ นับเป็นสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายหลักการด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุได้
 2. อธิบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและน้าดื่มได้
 3. อธิบายหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยได้
 4. อธิบายวิธีการจัดเก็บอาหารให้คงคุณค่าทางโภชนาการได้
 5. อธิบายวิธีการประเมินภาวะโภชนาการวัยผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: vasina.cha@stou.ac.th, heascvas@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll