ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Environmental Friendliness in Hygiene, Safety, and Comfort for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

        เป็นรายวิชาที่นำเสนอเนื้อหาความรู้และทักษะทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพ และทุกอาชีพ เกิดองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุก โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งยังขาดแคลนนั้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้รอบรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ผ่านการเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อให้สามารถอธิบายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุได้
  2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุได้
  3. อธิบายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
  3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
  2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
  3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
  4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: bwddstou@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll