ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Mental Health Care Enhancement in Elderly with Integrative Techniques for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการเทคนิค ได้แก่ เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษา ทั้งเทคนิคด้านความคิด เทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สึก และเทคนิคด้านพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ หัวเราะบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด สัตว์เลี้ยงบำบัด และงานอดิเรก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการได้
 2. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้
 3. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้
 4. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

รองศาตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

รองศาตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: sukaroon.won@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll