ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Personal hygiene, Lifting, Moving


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

    การดูแลความสะอาดร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการดูแลตนเองอย่างจำกัด จำเป็นต้องมีคนดูแลช่วยเหลือในการประเมินและคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ การดูแลความสะอาดร่างกายอันประกอบด้วย การทำความสะอาดผิวหนัง ช่องปาก การดูแล ผม มือ เท้า และเล็บ การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ การแต่งตัวและเปลี่ยนผ้าอ้อม กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ นอกจากการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลแล้ว การอุ้มยกเคลื่อนย้าย ทั้งการเลื่อนตัวบนเตียง จัดท่านั่ง ท่านอน หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติไปด้วยกัน ขณะเช็ดตัว หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนท่า ในบทเรียนนี้จึงมีเนื้อหาสองส่วนนี้ เป็นหลัก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
 2. อธิบายวิธีการประเมินเกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
 3. ปฏิบัติการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
 4. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอุ้มยกเคลื่อนย้ายได้ถูกต้อง
 5. ปฏิบัติการดูแลอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา พุ่มดวง (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา พุ่มดวง (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
อาจารย์พิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Email: apumduang@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิชา บุญสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิชา บุญสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Email: pboonsawad@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll