ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลระบบทางการหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบการขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Respiratory Care System,Gastrointestnal Care System and Excretory Care System for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การดูแลระบบทางการหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบการขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

        กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูง สาเหตุ อาการ และอายุ พยาธิสภาพของโรคระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลโรคระบบการหายใจระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูงอายุได้
  2. บอกสาเหตุ อาการ และพยาธิสภาพของโรคระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้
  3. อธิบายการดูแลทางระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะที่สำคัญในผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
  3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
  2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
  3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
  4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

อาจารย์อำไพรัตน์ กลิ่นขจร (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

อาจารย์อำไพรัตน์ กลิ่นขจร (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
นักวิชาการอิสระ
Email: umpairat_k@hotmail.com

รองศาตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม (วิทยากร)

รองศาตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม (วิทยากร)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: sukaroon.won@stou.ac.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll