ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ | Emergency Management in Elderly People


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ”

          แนวคิดการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ วิธีการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ วิธีการประเมินภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ ภาวะฉุกเฉินจากระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะฉุกเฉินจากระบบการหายใจ ภาวะฉุกเฉินจากระบบประสาท ภาวะฉุกเฉินจากระบบทางเดินอาหาร ภาวะฉุกเฉินจากระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาวะฉุกเฉินจากระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะฉุกเฉินจากการติดเชื้อ รวมทั้งวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกแนวคิดการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุได้
  2. อธิบายวิธีการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่พบบ่อยได้
  3. อธิบายวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
  3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
  2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
  3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
  4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

รองศาตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร. สุขอรุณ  วงษ์ทิม (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

รองศาตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: sukaroon.won@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll