ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Common Chronic Diseases and Syndromes for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

          แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อมและภาวะสับสนเฉียบพลัน ปัญหากล้ามเนื้อ ปัญหากระดูก ปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน ผิวหนังแห้งและภาวะนอน ไม่หลับ และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
          ฝึกปฏิบัติการประเมินอาการ การให้คำแนะนำ การป้องกันและการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงได้
 2. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้
 3. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุเบาหวานได้
 4. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุโรคติดเชื้อได้
 5. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งได้
 6. อธิบายเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้
 7. อธิบายเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม การป้องกันภาวะสมองเสื่อม และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้
 8. อธิบายเกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อม การป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มได้
 9. อธิบายเกี่ยวกับโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นได้
 10. อธิบายเกี่ยวกับโรคหูที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคหูที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินได้
 11. อธิบายเกี่ยวกับภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับ การป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับได้
 12. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการได้
 13. อธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีผิวหนังแห้งและภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้
 14. ปฏิบัติการประเมินและการดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อ และโรคมะเร็งได้
 15. ปฏิบัติการสังเกตอาการของภาวะสมองเสื่อม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: premruetairat@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย (วิทยากร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย (วิทยากร)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: premruetairat@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll