ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Role, Function, Responsibilities and Self Care for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

        ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จริยธรรมและองค์ประกอบทางจริยธรรม ของผู้ดูแล การดูแลทดแทนในกิจวัตรประจำวัน สุขภาพอนามัย และภาวะความเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขอนามัย การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เพิ่มความเสื่อมในผู้สูงอายุ การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและแหล่งที่มีประโยชน์ในการดูแลทั้งในเมือง ชนบท และชุมชนในกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ และแนวทางลดหรือผ่อนคลายความเครียดในผู้สูงอายุ
        การดูแลตนเองของผู้ดูแล การต้องการของผู้ดูแล สาเหตุของความเครียด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ดูแล วิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม เทคนิคการผ่อนคลาย การฝึกสมาธิเบื้องต้น การใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง การป้องกันการเกิดความรุนแรงในครอบครัว และการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบาย บอกความสำคัญถึงบทบาท หน้าที่ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้
 2. บอกความรับผิดชอบต่อตนเองของผู้ดูแล และความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุได้ถูกต้อง
 3. อธิบายหลักจริยธรรม และองค์ประกอบทางจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้ได้
 4. บอกความสำคัญ ของการดูแลตนเองของผู้ดูแลด้านสุขภาพองค์รวม และขจัดความเครียดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูแลได้
 5. บอกความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ในอาชีพการดูแลผู้สูงอายุได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

อาจารย์อำไพรัตน์ กลิ่นขจร (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

อาจารย์อำไพรัตน์ กลิ่นขจร (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
นักวิชาการอิสระ
Email: umpairat_k@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll