ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Labour Law for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

        กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การคุ้มครองการใช้แรงงานสิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตั้งแต่ สิทธิขั้นพื้นฐาน การใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน ในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและเด็ก และสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายกรณีเลิกจ้าง กรณีลาออกจากงาน ค่าตอบแทนในการทำงาน ค่าชดเชย และประกันสังคมเพื่อให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง ในด้านกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้สิทธิ หน้าที่ของตนในการทำงานและการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นนายจ้างต่อไป

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ได้
 2. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความหมายลักษณะสำคัญ และขอบเขตการใช้ บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้
 3. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และการใช้แรงงานหญิงและเด็กได้
 4. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน ค่าชดเชย และ การประกันสังคมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Malee.jung@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll