ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Financial Literacy for Elderly Caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

        แนวคิดและความสำคัญของความรู้เรื่องการเงินและการจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การประมาณการรายรับรายจ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคล แนวคิดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการเงิน การจัดการการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการการออมเงินและการวางแผนการออม การจัดการการลงทุนและการวางแผนการลงทุน แผนการลงทุนตามวัย และการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ ความรู้เรื่องการเงินที่สำคัญในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ ได้แก่ มูลค่าของเงินตามเวลา ผลของดอกเบี้ยทบต้น และภาวะเงินเฟ้อ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. บอกแนวคิดและความสำคัญของความรู้เรื่องการเงินและการจัดการการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งระบุงบการเงินส่วนบุคคลได้
 2. อธิบายการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล และบอกแนวความคิดการวางแผนการเงินได้
 3. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเงินส่วนบุคคลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้
 4. อธิบายแผนการลงทุนตามวัย และวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณได้
 5. บอกแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดและผลของดอกเบี้ยทบต้น ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อค่าครองชีพ และการใช้ Application ในการคำนวณหาค่าได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
นักวิชาการอิสระ
Email: kanjanee1211@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll