ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Using digital technology for communication and creative work for elderly caregivers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

“การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

        สถิติและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์และตัวอย่างของภัยออนไลน์ การเรียนรู้จาก 2 โลก (โลกจริง กับ โลกเสมือน) สื่อสังคมออนไลน์และประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ความฉลาดทางดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นของพลเมืองในยุคดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล มารยาททางอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
        หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ขั้นตอนการสร้างและองค์ประกอบของอินโฟกราฟิก และการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารและการประชุม การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารสร้างชุมชนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook Youtube ฯลฯ
        การสร้างสรรค์งานอย่างถูกต้องภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons และการค้นคว้าหาสื่อภาพ เสียงและวิดีโอและความรู้ต่างๆ จากสื่อออนไลน์ได้ และการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายสถิติและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
 2. อธิบายความหมายทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์ ความต่างระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนได้
 3. อธิบายความฉลาดและทักษะที่มีความจำเป็นของพลเมืองในยุคดิจิทัลได้
 4. ใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 5. อธิบาย ออกแบบและสร้างสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทุกวัยที่สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 60 %
 3. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
Email: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
หัวหน้าโครงการพัฒนารายวิชา
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: kamolrat.int@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (ผู้รับผิดชอบและวิทยากรหลัก)
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Kunchon.Jeo@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll