ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม | A Thinking Workshop on Innovation Design


STOU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ขั้นตอนการคิดในเชิงการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้ในการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การใช้ชุดเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม เช่น Mindset Tools, Skillset Tools, Tools Set เป็นต้น การปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม ความหมาย ความสำคัญ การทำความเข้าใจและการใช้เครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง 36 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการคิดเชิงออกแบบ และพื้นฐานแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถวิเคราะห์การออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลตามหลักการคิดเชิงออกแบบได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถวิเคราะห์แผนนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบายหลักการเกี่ยวกับการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งได้อย่างถูกต้อง

5. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail sorraya.p@panitthon.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
CEO The S-Curve
Google Partner Thailand

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail supa@scurveteam.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ. ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll