ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างความคิดเพื่อพิชิตลูกค้า | The Creation of Thinking to Win the Customers


STOU

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ของการระดมความคิด (Brainstorming) วิธีการและเทคนิคการระดมสมองจากคำถาม เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร (How Might We?) การระดมสมองจากคำถาม ทำไม อย่างไร (Why and How?) การระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์ และการเล่าเรื่อง (JOURNEY MAP + SCENARIO and STORY TELLING) และการระดมสมองโดยใช้แม่แบบเสนอคุณค่า (VALUE PROPOSITION CANVAS)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของการระดมความคิด ได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถวิเคราะห์การสร้างความคิดได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการระดมสมองจากคำถามHow Might We?และ Why and How? ได้อย่างถูกต้อง

4. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์และการเล่าเรื่อง และโดยใช้แม่แบบเสนอคุณค่าได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail sorraya.p@panitthon.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail suebwong.chu@stou.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เถายะบุตร
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail apisit.tha@stou.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll