ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย


SU

เกี่ยวกับรายวิชา

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
(Creative Movement Activities for Young Children)

แนวคิดเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการประเมินผลกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย .

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาระสำคัญที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยได้

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร. มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll