ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม


SU
ปิดการลงทะเบียนแล้ว
cover

เกี่ยวกับรายวิชา

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Human and His Environment)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้อง

2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน
กับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเหตุผล

3. สามารถอธิบายลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง

4. สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้
ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถจำแนกบทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนได้ถูกต้อง

6. สามารถอธิบายแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”