ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้


SU

เกี่ยวกับรายวิชา

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ (Technique and Method of instruction)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย และการนำ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ได้

2. สามารถอธิบายขั้นตอนของเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยได้

3. สามารถอธิบายหลักการเลือกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และสามารถนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll