ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวิจัยทางการศึกษา | Educational Research


SU
cover

เกี่ยวกับรายวิชา

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายแนวคิด ขั้นตอนของการวิจัยทางการศึกษาได้

2. สามารถอธิบายและกำหนดปัญหาวิจัยได้

3. สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Assistance Professor Dr. Chaiyos Paiwithayasiritham

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll