ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก


SU

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบภาพประกอบสื่อสำหรับเด็ก (Children’s Illustration Design)

หลักการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความหมาย ลักษณะภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก

3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็กได้หลากหลายเทคนิคและวิธีการ

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll