ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


SU

เกี่ยวกับรายวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางศึกษา (Technology and Innovation for Education)

แนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา การกำหนดนวัตกรรมทางการศึกษา ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายแนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาได้

2. สามารถอธิบายประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาได้

3. สามารถอธิบายการกำหนดนวัตกรรมทางการศึกษาได้

4. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้

5. สามารถอธิบายการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะกับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 60%

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll