ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม | Information Technology for Archives and Cultural Heritage Information Management


SU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

Information Technology for Archives and Cultural Heritage Information Management

คำอธิบายรายวิชา

   แนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล วงจรกลยุทธ์การจัดการ และเครื่องมือเชิงเทคนิค สำหรับจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 7 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ และโครงสร้างของเนื้อหาได้

   2. ผู้เรียนสามารถนำข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ได้เรียนมาไปใช้ในการหาคำตอบและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

   3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อสรุป ข้ออ้างอิงหรือหลักการต่าง ๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

   ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

รายวิชานี้ มีบริการล่ามภาษามือ

เกณฑ์การวัดผล

   ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และมีผลคะแนนจากแบบทดสอบทั้งหมดไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ผศ.ดร.ผุสดี ดอกพรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail: phussadee@yahoo.com

Course Staff Image #2

ผู้สอน

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail: panjai@gmail.com

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน e-Mail

su.it.mooc@thaicyberu.go.th

cc  

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll