ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พลเมืองดิจิทัล | Digital Citizenship


SU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

about

ความหมายและคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล คุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์และการสื่อสารในสังคมดิจิทัล การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ร่องรอยดิจิทัลและชื่อเสียงบนโลกดิจิทัล อัตลักษณ์และตัวตน ความรู้ดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมสำหรับการใช้เทคโนโลยี การรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

obj

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดี ในสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสังคมดิจิทัลได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการเข้าถึงดิจิทัลที่ดี วิเคราะห์ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินผลและประเมินคุณค่าของสารสนเทศในสังคมดิจิทัล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ พร้อมทั้งเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผนการทำงานการจัดทำโครงการ และการนำเสนองานในการเรียนการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นพลเมืองดิจิทัล รวมทั้งเอกลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมถึงผลกระทบจากการเป็นพลเมืองดิจิทัลได้

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Course Staff Image #2

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: tlic.silpakorn@gmail.com เบอร์: 034-255811-3 ต่อ 637-8

cc
Enroll