ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

มนุษย์กับศิลปะ | Man and Art


SU
about

ความสำคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 5-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 10 ชั่วโมง 30 นาที)

obj

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและตระหนักถึงคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะที่มีความหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสำคัญและบทบาทของศิลปะที่มีต่อมนุษย์และสังคม

3. ผู้เรียนสามารถบอกความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และการให้อิทธิพลต่อกันของศิลปะในด้านต่าง ๆ ได้

4. ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบของการสร้างสรรค์ ในศิลปะด้านต่าง ๆ ได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกผลกระทบจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #3

ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #4

รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #7

อ.ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #8

ผศ.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #9

ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน
สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #10

ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: tlic.silpakorn@gmail.com เบอร์: 034-255811-3 ต่อ 637-8

cc
Enroll