ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศิลปะศิลปากร | Silpakorn Arts


SU
about

ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศและความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 35 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 5-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 10 ชั่วโมง)

obj

1. อธิบายและตระหนักถึงความซาบซึ้งคุณค่าและความงามของธรรมชาติและงานสร้างสรรค์ได้

2. อธิบายถึงคุณค่าทางสุนทรีย์ของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความหลากหลายอันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด และการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. อภิปรายถึงความสำคัญและบทบาทของศิลปะด้านต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์และสังคมได้

4. อภิปรายความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และอิทธิพลต่อกันของศิลปะในด้านต่าง ๆ ได้

5. อภิปรายกระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบของการสร้างสรรค์ ในศิลปะด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบจากงานสร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษย์ได้

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก


Course Staff Image #2

อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
Lect. Noppadon Viroonchatapun
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ม. (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #3

รศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
Assoc. Prof. Sayumporn Kasornsuwan
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #4

ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน
Asst. Prof. Worapon Kanweerayothin
สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Course Staff Image #5

ผศ.ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
Asst.Prof. Pattra Toburin, Ph.D.
ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา


Course Staff Image #1

รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
Assoc.Prof. Eknarin Bangthamai, Ph.D. (Instructional Designer)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: bangthamai_e@silpakorn.edu
เบอร์โทร: 08-1552-4999

cc
Enroll