ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา | Instruction System Design in Educational Technology


SU
about

ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่างๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้ และการประเมิน ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

obj

1. วิเคราะห์ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบระบบการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาได้

2. สร้างแบบจำลองการเรียนการสอนหรือแบบจำลองสื่อการเรียนการสอน

3. สามารถประยุกต์ สร้างระบบการเรียนการเรียนการสอนได้

4. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

อาจารย์ผู้สอน


Course Staff Image #2

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Course Staff Image #3

รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Course Staff Image #3

รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา


Course Staff Image #1

รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
Assoc.Prof. Eknarin Bangthamai, Ph.D. (Instructional Designer)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: bangthamai_e@silpakorn.edu
เบอร์โทร: 08-1552-4999

cc
Enroll